00015

Fluke, 8"x1"6", black shino on stoneware, 2011

Fluke, 8″x1″6″, black shino on stoneware, 2011

Advertisements